Đăng kí thi iTEP

Phiếu đăng ký thi iTEP
iTEP REGISTRATION FORM

1. Thông tin học sinh/ Student’s information
2. Thông tin bài thi/ Testing information
Thi tại/ Testing place Tại