Link tra thông tin các trường chấp nhận iTEP

Link tra thông tin các trường chấp nhận iTEP

| Posted 10/4/2022 | Trường chấp nhận | Lượt xem: 1204

Bài viết dưới đây đính kèm link tra thông tin các trường chấp nhận iTEP SLATE và iTEP Academic.

Tổng hợp tất cả các trường Trung học chấp nhận điểm iTEP SLATE

Tra cứu trường

Tra cứu trường đang quan tâm tại link sau:

https://www.itepexam.com/itep-slate-partner-schools/

item

Tổng hợp tất cả các trường Đại Học chấp nhận điểm iTEP Academic

Tra cứu trường

Tra cứu trường đang quan tâm tại link sau:

https://www.itepexam.com/academic-partner-schools/